فراخوان دعوت به همکاری در زمینه توانمندسازی کارکنان و زنجیره تامین صنعت خودروسازی