connected فرم نیازسنجی دوره های آموزشی زنجیره تامین
ساپکو موسسه آموزشی پژوهشی صنعت خودروسازی

فرم نیازسنجی دوره های آموزشی زنجیره تامین

برای درخواست دوره های آموزشی لطفا فرم ذیل را تکیمل فرمایید.
مشخصات فردی و شرکت/سازمان/موسسه

زمان پیشنهادی اجرای دوره


حوزه های آموزشیدوره‌های طراحي مهندسي و تحقيقات

دوره‌های سيستم‌هاي خودرو